top of page

iXTF-TEAM

Alex V. Makarov - Mentor,
Angelina Nedova,
Kamilla Vusochanskaya,
Andrey Kolesnikov

University

Odesa Polytechnic National University

bottom of page